Splošni pogoji poslovanja

I. Uvodne določbe


Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) opredeljujejo pogoje uporabe storitev in produktov MiraMare, spletnega mesta www.miramara.si ter pravice in obveznosti uporabnikov.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse vrste uporabnikov, ki uporabljajo produkte in storitve: uporabnike spletnih strani in storitev, udeležence dogodkov in druge kupce produktov ali storitev.

Splošni pogoji so sestavni del storitvenih razmerij med MiraMaro in uporabniki ter jih zavezujejo kot pogodbena določila.

MiraMara si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev. Če ni določeno drugače, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na spletnem mestu www.MiraMara.si.
II. Omejitev odgovornosti


MiraMara se trudi za najboljše možno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzema odgovornosti za njegovo nemoteno uporabo. Uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. MiraMara ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu.

MiraMara tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge opreme in naprav, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe.

MiraMara ni odvetniška družba in zato ne more nuditi zastopanja strank kot odvetniških storitev, lahko pa nudi ostalo pravno svetovanje (za kar je tudi registrirana).

V MiraMari smo usmerjeni v preventivo. V primeru bolezni vas prosimo, da se obrnete na zdravstveno osebje - svojega osebnega zdravnika/ fiziatra/ fizioterapevta/ psihiatra/ kliničnega psihologa...

Pred udeležbo v sprehajalnici se pozanimajte o primernih aktivnostih za vaše zdravstveno stanje pri strokovnjakih (zdravniku/fizioterapevtu ipd.). Sprehajalnice se udeležujete na lastno odgovornost.

Vsebina predavanj na posameznih dogodkih izraža izključno stališča predavateljev in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni predavatelji, ali MiraMare.
III. Sklenitev pogodbe

Način sklenitve pogodbe preko spleta:

Pogodba je sklenjena, ko MiraMara stranki potrdi prejem njenega sprejema ponudbe. Po korakih:

Od tega trenutka so cena in pogoji fiksirani in veljajo za obe pogodbeni stranki. Pogodba (ponudba in potrditev) je v elektronski obliki shranjena na strežniku MiraMare. Stranka jo lahko zahteva s sporočilom na el. naslov: info@miramara.si ali z vlogo na sedež prodajalca (Ribniška ulica 4, 2000 Maribor).

Stranka prejme račun v elektronski obliki na e-naslov stranke skladno z določilu ZDDV-1M, razen če izrecno zahteva račun v tiskani obliki.
IV. Cena

Vse cene na spletni strani www.miramara.si in v cenikih so v evrih. Če ni drugače navedeno, cene ne vključujejo davka na dodano vrednost (MiraMara ni zavezanec za DDV).
V. Možnost pritožbe

Delujemo kot strokovnjaki na svojih področjih. Spore in nesporazume rešujemo po mirni poti, dogovorno. Če to ni možno, se spor rešuje po sodni poti. Pritožbe, vprašanja in vaše konstruktivne komentarje pošljite pisno na info@miramara.si. Na pritožbo/ reklamacijo vam bomo odgovorili najkasneje v 8 dneh.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ima potrošnik pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova nepravilno opravljene storitve, če nas o napaki obvesti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, a najkasneje v roku dveh let odkar je bila storitev opravljena.

Za pravne osebe pravice nepravilno opravljene storitve ne veljajo (ne gre za potrošnike). Možna je izvensodna, dogovorna pot ali pa, če dogovor ni možen, sodna pot.
VI. Odstop

Stranka izrecno soglaša, da se s sklenitvijo pogodbe odpoveduje možnosti odstopa od svetovanja po že opravljeni storitvi oz. svetovanju (43.č člen Zakona o varstvu potrošnikov). Pri tem se vsako svetovanje šteje kot posamezna enota storitve, ne glede na to, ali gre za posamezno svetovanje ali paket svetovanj. Npr. če stranka kupi paket 10 svetovanj in želi po 8 že opravljenih svetovanjih odstopiti od nadaljnjih, je to možno. Ni pa možno uveljavljati odstopa za 8 že opravljenih svetovanj. V tem primeru bo obračunanih 8 svetovanj. Če velja za paket 10 svetovanj ugodnejša cena, se v primeru predčasnega odstopa stranke obračuna posamezno svetovanje po redni ceni.

V večini primerov oblikujemo ponudbe na podlagi uvodnega razgovora, ko skupaj s stranko ugotovimo, kaj potrebuje in kaj ji lahko ponudimo. Ker gre v tem primeru za osebi prilagojeno ponudbo, odstop zanjo v skladu s 43.č členom Zakona o varstvu potrošnikov ni mogoč.
VII. Delavnice in izobraževanja

Splošni pogoji urejajo pravila prijave in odpovedi prijave na dogodke (delavnice, izobraževanja), ki jih organizira in/ali izvaja MiraMara.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice za dogodek. V času prijave na posamezni dogodek veljajo splošni pogoji, ki so v času, ko je mogoča prijava, objavljeni na spletni strani MiraMare.

Prijava

Ob vsaki prijavi je potrebno sporočiti naslednje podatke:

Kadar gre za fizično osebo:
Kadar gre za pravno osebo:

Mesto na izobraževanju je zagotovljeno šele s plačilom celotne kotizacije (če ob razpisu izobraževanja ni določeno drugače).

Varovanje podatkov

MiraMara hrani obdeluje zgoraj navedene osebne podatke za potrebe sklenitve pravnega posla skladno s temi splošnimi pogoji in jih hrani še toliko let, kolikor je potrebno za potek zastaralnih rokov za vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe. Morebitni podatki, hranjeni na podlagi zakonitega interesa, so hranjeni, dokler je tak zakonit interes podan oz. do ugovora glede obdelave podatkov. Dovoljenje za zbiranje osebnih podatkov na prostovoljni podlagi (soglasje) velja do preklica soglasja, ki ga lahko kadarkoli sporočite na vop@miramara.si.

Več o varovanju podatkov si lahko preberete v Pravilih zasebnosti, piškotki in pravice intelektualne lastnine.

Rok prijave

Prijave na dogodke so mogoče do datuma, ki je naveden v obvestilu o vsakokratnem dogodku oz. do zapolnitve prostih mest.

Plačilo

Na prijavnici in/ali na spletni strani so ob predstavitvi posameznega dogodka navedeni znesek kotizacije oz. pogoji plačila.

Kotizacija mora biti plačana pred izvedbo dogodka na TRR: SI56 6100 0002 6736 069, odprt pri Delavski hranilnici, z obvezno navedbo sklica, ki je objavljen ob vsakokratnemu dogodku.

Udeleženec dogodka najpozneje na dan dogodka izkaže plačilo s potrdilom o plačilu. Plačana kotizacija je pogoj za udeležbo na dogodku.

Za proračunske uporabnike določili v predhodnih dveh odstavkih ne veljata. Proračunski uporabniki plačajo kotizacijo v roku 30 dni od dneva prejema računa.

Plačilo delavnic se plača po računu, v skladu z valuto plačila. Če gre za več delavnic, je možno plačilo po posameznih sklopih (dneh).

Za zamujena plačila je MiraMara upravičena zaračunati stroške opominjanja in izterjave ter zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila.

Odpoved

Prijavo na dogodek je mogoče odpovedati le v pisni obliki, poslani po pošti na naslov MiraMara, Ribniška ulica 4, 2000 Maribor ali po e-pošti na naslov: info@miramara.si. Pisne odjave se upoštevajo, če jih prejme najmanj tri delovne dni pred pričetkom posameznega dogodka. Pri poznejši odjavi ali neudeležbi na dogodku (brez višje sile) lahko MiraMara obračuna polno kotizacijo. Za posamezne dogodke lahko MiraMara odpoved prijave uredi drugače od splošnih pogojev ter ureditev objavi v predstavitvenem gradivu dogodka.

MiraMara si pridržuje pravico do delne prilagoditve napovedane vsebine dogodka, upoštevajoč posebnosti skupine in njihove želje. Prav tako si pridržuje pravico do spremembe datuma in lokacije dogodka, o čemer bo udeležence čim prej obvestila (več kot tri delovne dni pred dogodkom, razen v primeru višje sile). MiraMara si pridržuje pravico do odpovedi dogodka zaradi premajhnega števila prijav oz. višje sile.

Snemanje dogodkov

Dogodek je predmet avtorskega dela in sorodnih pravic, ki iz njega izhajajo. Kakršnokoli snemanje dogodka je prepovedano, saj je potrebno zagotoviti zasebnost vseh uporabnikov storitev. Opozoriti je potrebno na kazensko in civilno odgovornost morebitnih snemalcev.
VIII. Končne določbe

Spore rešujemo sporazumno, v obojestransko korist in v skladu z najboljšimi praksami. Če sporazum ni mogoč, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče (v primeru pravnih oseb je pristojno sodišče v Mariboru).

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.MiraMara.si. MiraMara lahko usklajuje splošne pogoje z najboljšimi praksami, pri čemer pa bo o nameravani spremembi splošnih pogojev obvestil stalne uporabnike vsaj 15 dni pred uveljavitvijo sprememb.

MiraMara, 7.7.2022